นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แอบโซลูท บิวตี้ คลีนิค จำกัด (“แอบโซลูท บิวตี้ คลีนิค” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้รับริการและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นได้รับการคุ้มครองให้เป็นไปตามนโยบายสูงสุดของทางบริษัท  ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ ไม่ว่าข้อมูลจะจริงหรือเท็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนจากข้อมูลดังกล่าว

ความยินยอม

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมจากคุณ(ยกเว้นกฏหมายอนุญาตและให้อำนาจแก่เราในการดำเนินการดังกล่าว) เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรานั้นหมายความว่า  คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม  ใช้งาน  เปิดเผย  ถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลตามจุดประสงค์ในข้อ 2

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(1.1) ชื่อและนามสกุล

(1.2) ที่อยู่

(1.3) วันเกิด

(1.4) เบอร์โทรศัพท์

(1.5) ที่อยู่อีเมล และหากมีความเหมาะสม เราจะเก็บรวบรวม

(1.6) ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

(1.7) ข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงด้านล่างได้

จุดประสงค์

เราเก็บรวบรวม การใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ แต่ไม่จำกัดเฉพาะดังบริการต่อไปนี้

(2.1) แจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเราและบริการของเรา

(2.2) บำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์

(2.3) ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประมวลผลจากภายนอกเพื่อให้บริการบางส่วน

(2.4) เก็บข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ตลาด และวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(2.5)  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวข้างต้น เรียกรวมกันว่า “บริการ”

การถอนความยินยอมและการเข้าถึง

หากมีความประสงค์ทีจะถอนความยินยอมที่จะรับบริการหรือการเก็บคุกกี้ สามารถทำได้โดยวิธีดังนี้

(3.1) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางที่อยู่อีเมลด้านล่าง

(3.2) เขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง

เราจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีในครอบครองนั้นถูกต้องสมบูรณ์เท่าที่เราทราบ

คุณมีสิทธิร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางที่อยู่อีเมลด้านล่าง เราจะติดต่อกลับถึงคุณภายใน 30 วัน

ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบและจัดทำขึ้นเพื่อบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์พร้อมทั้งคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองในวิธีเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใหญ่

การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว)

การเปิดเผยอื่นๆ

เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของคุณ และ

(6.1) ดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมาย

(6.2) คุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของเรา

(6.3) ดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกค้าเราหรือสาธารณะ แล้วแต่กรณี

การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง

เราดำเนินการตามขั้นตอนด้านการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์  เราจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามเหตุผลและตามความเหามะสมของพฤติการณ์  การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมหลายหมาตราการเช่น มาตรการทางกายภาพ มาตรการเชิงเทคนิค หรือรวมกันทั้ง 2 มาตรการ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย 100% คุณอาจต้องรับทราบว่าคุณส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่คุณรับความเสี่ยงไว้เอง

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ระบุมาในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  โดยหลังจากระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำลายข้อมูลที่มีไม่ว่าจะเอกสารรวมถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำให้ข้อมูลนั้นๆเป็นนิรนาม โดยใช้วิธีที่ปลอดภัย

กฎหมายที่บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย

ติดต่อเรา

คุณสามารถส่งคำร้องหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ info@absolutebeauty-clinic.com  หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่

บริษัท แอบโซลูท บิวตี้ คลีนิค จำกัด
เลขที่ 410 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร : 089 655 5516

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564